หมูยอ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

หมูยอแม่ถ้วน ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูลและการป้องกันการรั่ว ไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทํานโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลตามกฎหมาย มีหน้า ที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้การ กํากับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ มาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวม ถึงการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหรืองดเว้น การปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้ บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

เกี่ยวกับหน่วยงานของเรา

เว็บไซต์ของเราคือ : https://www.maethuan.com

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ยอมขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของ คุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใดการเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดําเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย อนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคําสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง กฎหมายได้ให้อํานาจไว้ ตามคําสั่งศาล หรือตาม หมายศาลเพื่อการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบการของเรา ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เรา อาจทําความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ ดําเนินงานกับเรา หรือดําเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลง คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับ เช่นเดียวกันในบางกรณี เราอาจดําเนินการนโยบายการ ตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่ สามสําหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึง สงวนสิทธิ์ในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่า คุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ วัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่ กฎหมายกําหนด เราเคารพและคํานึงถึงความ เป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่ สําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดง รายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดต ซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่ สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

         เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เรา ให้ความสําคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็น อันดับหนึ่งสําหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณ ต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการ และรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึง ดําเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความ ปลอดภัยและป้องกันการนําข้อมูลของคุณโดย ไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มี มาตรฐานระดับเดียวกับธนาคารและสายการบิน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในส่วของ เทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการ โจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคํานึงถึง ประสิทธิภาพสูงสุด เราได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณมั่นใจ ในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุด ของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลใน ระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการ เข้ารหัสระดับสูงสุดของให้บริการมาตรฐาน เดียวกับการทําธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ ธนาคารและสายการบิน เราทําการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษา ความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอเพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของ คุณได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความ ปลอดภัยสูงสุด

บทนิยาม

         “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวม ตลอดถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน บุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการ ดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บ รวบรวม

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายได้ สิทธิลดหย่อน ชื่อ ที่อยู่ (ถ้ามี)
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกําหนด เป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทได้รับความ ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณี ที่บริษัทมีความจําเป็นตามกรณีที่กฎหมาย อนุญาต โดยบริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ความ พิการ 

วัตถุประสงค์

บริษัทจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติ ตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทหรือท่านต้องปฏิบัติ ตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุใน นโยบายฉบับนี้ ดังนี้

1.เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริหารของบริษัทตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย

1.1.เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/บริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งท่าน เป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท

1.2.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบังคับ

1.3.เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือ  ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

2.เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้

ระยะเวลาในการจัดเก็บ ข้อมูล

หมูยอแม่ถ้วน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตามระยะเวลาที่จําเป็นในระหว่างที่ท่านเป็น ลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือ ตลอดระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ใน กรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะ เท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดให้เก็บ รักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กําหนดไว้ ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน ของท่านได้เมื่อหมดความจําเป็นหรือสิ้นสุดระยะ เวลาดังกล่าว

ผู้ที่ได้รับการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลจาก บริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือโอนไปยัง องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือฐานทาง กฎหมายอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน นโยบายฉบับนี้ เช่น

  • พันธมิตรทางธุรกิจ
  • นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน
  • ผู้ให้บริการเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

การติดต่อบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวม ถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่าน สามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง maethuan@gmail.com

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • สิทธิขอถอนความยินยอม
  • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล
  • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล
  • สิทธิขอคัดค้าน
  • สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *